Verksamhetsberättelse 2017

Gyncancerföreningen (GCF) Ada & Beda har under 2017 verkat och spridit sitt budskap inom Göteborg och Västra Götalandsregionen för att försöka nå fram till kvinnor med gynekologisk cancer som känner behov av stöd under och efter sin sjukdomstid. Vi vet av egen erfarenhet att behovet finns och att det betyder oerhört mycket att ha någon att tala med både under och efter behandlingstiden, då man drabbats av cancer.

Hemsida

GCF Ada & Beda har en hemsida (www.adabeda.se). För att få hemsidan att fungera bättre för kommunikation med medlemmar och omvärlden har ett utvecklingsarbete startats och detta arbete kommer att ta form under 2018. Vi har hjälp av Emilia Sandberg och Sofie Paulsson, som studerar på Media och kommunikationsprogrammet vid Göteborgs Universitet. Vi finansierar Emilias och Sofies arbete med öronmärkt anslag från Gynsam.

I vårt kalendarium presenterar vi våra olika medlemsaktiviteter och vår ambition är att hemsidan alltid ska vara aktuell. Inför varje aktivitet gör vi ett parallellt utskick till medlemmarna via e-post eller vanlig post för att på så sätt försäkra oss om att nå ut till samtliga.

Vår hemsida kan också nås via Gynsam, Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation www.gynsam.se.

Informationskort

GCF Ada & Beda har upptryckta informationskort, som vi använder på sjukhus m.fl. platser och i samband med våra utåtriktade aktiviteter. Där finns hänvisning vidare till hemsidan för mer ingående information.

 

Stödpersoner

GCF Ada & Beda arbetar för att föreningen skall ha utbildade stödpersoner, som kan hjälpa de kvinnor som söker stöd i form av enskilda samtal. I nuläget har vi inga stödpersoner knutna till GCF Ada & Beda. Vi hänvisar till Gynsams stödpersoner som man når via Gynsams hemsida och telefon till de enskilda stödpersonerna. Uppgifterna till stödpersonerna finns också i Gynsamposten. Vid våra samtalskvällar tar vi i första hand hjälp av kurator och sjuksköterskor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medlemsaktiviteter

Föreningen fokuserar på det personliga mötet och vi har anordnat medlemsaktiviteter under året med olika inriktning för att erbjuda ett varierat innehåll. Vi har haft samtalskvällar med ett valt innehåll för kvällen tillsammans med en föreläsare eller samtalsledare. Vi har vid ett par tillfällen kopplat samtalskvällen till enkel mat på restaurang eller kafé och de kvällarna har mottagits positivt och varit välbesökta.

26 januari  Flexibel sjukskrivning – möjligheten att kombinera medicinsk behandling och fortsatt arbete. Zarah Nettervik från Försäkringskassan och Gunnar Eckerdahl från onkologen SU berättade om ett pågående Cancerklinikerna i Västra Götaland och Försäkringskassan.

7 mars  Årsmöte följt av föreläsning om Kärlek, lust och sex under och efter en Cancerbehandling. Else-Marie Rasmusson, leg onkologisjuksköterska, sexolog, licentiat i medicinsk vetenskap, Skånes Universitetssjukhus

5 april  Vid en livsomställning –  Samtal om om vad som händer när livet tar en ny vändning och vilken hjälp jag kan få av en kurator.

Lena Österman, kurator/auktoriserad socionom, Kvinnokliniken, SU

26 april  Cancer och livskvalitet – seminarium med ett brett patientperspektiv. Arrangör Cancerforum Väst – en samverkan mellan patientföreningar

12 maj  Gynsams kunskapsdag, Göteborg. Öppna föreläsningar.

13 maj  Gynsams riksstämma, Göteborg, för alla medlemmar i Gynsam och  Gynsams medlemsföreningar.

5 sept  Kick off och samtalskväll, restaurang Ma Cuisine

16 okt  Samtal om livet och konsten, i skulptören Annika Löb Mossbergs ateljé. Inställt p g a för få anmälningar.

19 nov  Kreativ workshop i skulptören Annika Löb Mossbergs ateljé. Inställt p g a för få anmälningar.

27 nov  Vulvacancer – föreläsningskväll med överläkare och subspecialist i Gynekolgisk tumörkirurgi Katja Stenström Bohlin, Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

5 dec  Julkafé Le Pain Francais, Kungsportsavenyn. Samtal och utbyte av erfarenheter.

 

Samarbete andra cancerpatientföreningar

Den 26 april genom Cancerforum Väst – en samverkan mellan patientföreningar och forskningsorganisationer i Västsverige – var GCF Ada & Beda medarrangör av en föreläsningskväll på Dalheimers Hus, Göteborg. Rubriken för kvällen var Cancer och livskvalitet, seminarium med ett brett patientperspektiv. Sedan början av 2017 är GCF Ada & Beda en del av Cancerforum Väst och deltar i planering av dels en föreläsningskväll den 12 april 2018 och dels ett musikevenemang 10 november 2018 i Göteborgs konserthus.

Bidrag

Ada & Beda ansökte om bidrag hos Göteborgs Stad inför 2017 och föreningen fick 15 000 SEK i bidrag för verksamhetsåret.

SENSUS har under året kostnadsfritt upplåtit lokaler till föreningens sammankomster. Stadsmissionen har också ställt lokal till förfogande vid ett par tillfällen. För de kvällar som kunnat hänföras till gruppen kulturkvällar har föreningen för varje tillfälle fått ett bidrag från SENSUS.

Läkemedelsföretaget Roche bidrog ekonomiskt till genomförandet av föreläsningskvällen den 27 november.

Gåvor

Gåvor som inkommit till föreningen under 2017 uppgår till 500 SEK.

Styrelsen

Styrelsen har haft fem styrelsemöten under året. Konstituerande möte hölls i anslutning till styrelsemötet i april. Styrelsearbetet har i första hand varit fokuserat på att planera och genomföra de aktiviteter som beslutats under året och inför 2018.

Styrelsen har under året representerat föreningen i olika sammanhang inom RCC Regionalt Cancercentrum Väst. Sara Thomée har som patientföreträdare deltagit i arbetet med att ta fram Nationellt vårdprogram för Livmoderhalscancer och Vaginalcancer, vilket blev klart under 2017. Kerstin Mårdberg deltog i maj 2017 i Gynsams Riksstämma i Göteborg. Kerstin Mårdberg har också deltagit i två konferenser i Stockholm för ordföranden i Gynsams medlemsföreningar.

Under hösten har vi i styrelsen fångat upp en oro i samband med medlemmars besök för behandlingar på gynonkologen. Agneta Groth, Kerstin Sundberg och Kerstin Mårdberg har besökt och haft samtal med sektionschef team 3 för gynonkologi, Lars Ny, som inbjöd till samarbete. Det kommer vi att ta fasta på och se hur vi kan utveckla. På gynonkologen har man sett över sitt arbetssätt och i februari 2018 kommer kontaktsjuksköterskorna Pilar Mc Connel och Linda Berntsson samt onkolog Maria Dimola och berättar för oss och vi kan ha en dialog med dem.

Vi känner ansvar för att aktivt delta i dessa olika sammanhang för att lära, skapa kontakter och bygga relationer. Framför allt är vår uppgift att påverka politiker och tjänstemän för att genom patientinflytande utveckla och förbättra vården.

 

Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 57 betalande medlemmar.

___________________________                           ______________________

Kerstin Mårdberg, ordförande                               Birgith Jovetic´, kassör

__________________________                             ______________________

Eina Hagberg, sekreterare                                       Birgitta Hermansson, ledamot

__________________________                             _______________________

Eva Rosén, ledamot                                              Anneli Svensson, ledamot

________________________                         _____________________

Christina Nilsson, ledamot                                    Agneta Groth, suppleant

__________________________

Sara Thomée, suppleant

Scroll to top